Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, spracovanie osobných údajov a bezpečnostné pokyny pre Saunu Kadlubek, ktorú zastrešuje:

Sauna pod Kadlubkom o.z.

Adresa: Štúrova 229/5, 05301 Harichovce (toto nieje adresa sauny, ale adresa občianskeho združenia !)

IČO: 53964721

IBAN Sauny Kadlubek: SK 45 0900 0000 0051 8340 5459

+421908042658

saunakadlubek@gmail.com

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Sauny pod Kadlubkom o.z. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a používateľov (ďalej len „Klienti“) v súvislosti s poskytovaním služieb v Sauna Kadlubek (ďalej len „Lesná sauna“).
Klienti potvrdzujú, že tieto VOP sú im známe a že sa s nimi oboznámili a súhlasia s nimi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a Klienti sa zaväzujú tieto zmeny rešpektovať.
Klienti sú povinní dodržiavať všetky pokyny Prevádzkovateľa a právne normy platné na území Slovenskej republiky.
V prípade, že Klient poruší niektoré ustanovenia týchto VOP alebo pokyny Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Klientovi služby okamžite ukončiť bez nároku na vrátenie dobrovoľného príspevku.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín Lesnej sauny, ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.saunakadlubek.sk.
Služby

Prevádzkovateľ poskytuje Klientom služby v Lesnej saune, ktorá sa nachádza na adrese: špecifikovanej na mape, keďže ide o lesnú lokalitu bez adresy.
Služby sú poskytované v zmysle objednávky Klienta a v závislosti od dostupnosti.
Klienti môžu využívať Lesnú saunu len v čase, na ktorý si ju predtým objednali. Otváracie hodiny Lesnej sauny sú uvedené na webovej stránke www.saunakadlubek.sk.
Klienti sú povinní dodržiavať pokyny Prevádzkovateľa a bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek porušení týchto VOP alebo pokynov Prevádzkovateľa.
V prípade, že Klient si objednal služby a nepríde na dohodnutý termín je potrebné zrušenie objednávky (minimálne do 24 hodín vopred),
Klienti si môžu objednať služby sauny prostredníctvom webovej stránky www.saunakadlubek.sk.
Klienti si môžu objednať služby aj prostredníctvom telefonického alebo emailového kontaktu s Prevádzkovateľom. Objednávka sa stáva platnou až po písomnom potvrdení Prevádzkovateľom (primárne sa žiada online rezervácia)
Osobné údaje

Klienti sú povinní Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje, ako sú meno, priezvisko, email a telefónne číslo, pre účely objednávky a poskytovania služieb v Lesnej saune.
Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
Prevádzkovateľ zabezpečuje primerané zabezpečenie osobných údajov Klientov a bude ich spracúvať len v rozsahu potrebnom pre plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom.
Klienti majú právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie týchto požiadaviek v súlade s GDPR.
Prevádzkovateľ zabezpečuje, že osobné údaje Klientov nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem prípadov, kedy to vyžaduje právny predpis alebo na základe dohody so samotným Klientom.
Klient má právo požadovať informácie o tom, aké jeho osobné údaje sú spracúvané a akým spôsobom sú spracúvané.

Týmito ustanoveniami zabezpečujeme ochranu osobných údajov Klientov v súlade s nariadením GDPR a umožňujeme Klientom využívať naše služby s istotou, že ich osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pričom v prípade rozdielov prevláda slovenská verzia.
Týmito VOP prevádzkovateľ zabezpečuje jasné a zrozumiteľné podmienky pre poskytovanie služieb v Saune Kadlubek, pričom zároveň zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov Klientov v súlade s GDPR. Klienti majú povinnosť dodržiavať tieto VOP a ostatné pokyny Prevádzkovateľa, aby bolo možné bezproblémovo poskytovať služby v Saune Kadlubek.
Bezpečnosť a ochranu majetku

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek zranenia, úrazy alebo škody na majetku, ktoré sa môžu stať v súvislosti s používaním Sauny Kadlubek. Klient je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické pravidlá pri používaní Sauny Kadlubek.
Klienti sú povinní dodržiavať stanovené časy používania Sauny Kadlubek a respektovať ostatných používateľov. Ak je počet klientov prekročený, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služieb.
Ak Klient počas používania Sauny Kadlubek poruší hygienické alebo bezpečnostné pravidlá, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť používanie Sauny Kadlubek a požadovať náhradu škody.
Klienti môžu platiť dobrovoľný príspevok 5 EUR/osoba/vstup za používanie Sauny Kadlubek v stanovených časových intervaloch. Platby je možné vykonať v hotovosti alebo prostredníctvom bezhotovostného prevodu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín bez predchádzajúceho upozornenia. Klienti budú o týchto zmenách informovaní prostredníctvom webovej stránky alebo emailom.
Týmito ustanoveniami zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu majetku a zároveň stanovujeme jasné podmienky používania Sauny Kadlubek a platby za jej používanie. Klienti budú informovaní o týchto ustanoveniach pred používaním Sauny Kadlubek a ich súhlas s nimi sa pred

Bezpečnosť pri používaní sauny Kadlubek

V prípade použitia polievacieho vedra, klienti sú povinní dodržiavať bezpečnostné pravidlá pri manipulácii s nimi. Je zakázané používať vedro alebo kýbel na iné účely ako na napĺňanie sauny vodou.
Klienti sú povinní dbať na to, aby podlaha nezostala mokrá, čím sa minimalizuje riziko pádu.
Klienti sú povinní používať saunu v súlade s odporúčaniami týkajúcimi sa trvania pobytu v saune a teploty. Nadmerné vystavenie sa teplu môže byť škodlivé pre zdravie.
Klienti sú povinní používať saunu len v stave dobrého zdravia. V prípade zdravotných ťažkostí by mali používanie sauny konzultovať so svojím lekárom.
V prípade akýchkoľvek problémov s používaním Lesnej sauny Kadlubek, klienti by mali kontaktovať personál prevádzky na čísle +421908042658.
Klienti sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a nariadenia personálu prevádzky Lesnej sauny Kadlubek a používať saunu iba v súlade s týmito pokynmi.
Klienti by mali dodržiavať bezpečnostné pravidlá a pokyny pri používaní ohňa alebo iných zdrojov tepla v blízkosti sauny. Na mieste by nemali byť žiadne zdroje horľavých materiálov, ako napríklad papier alebo látky, ktoré by mohli byť zapálené. V prípade požiaru sú povinný zavolať hasičov na čísle 112 alebo 150 a pokúsiť sa zahasiť oheň hasiacim prístrojom, umiestneným v saune.
Klienti by nemali používať žiadne zariadenia alebo prístroje, ktoré by mohli narúšať bezpečnosť alebo fungovanie sauny Kadlubek, ako napríklad vlastné zdroje tepla alebo ohňové prvky. Je zakázané klásť oheň v okruhu 30 m od sauny.
Klienti by nemali používať saunu pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, pretože to môže zvýšiť riziko zranenia alebo poškodenia zdravia.
Klienti by mali dodržiavať pokyny personálu prevádzky a nesmú sa pokúšať opravovať alebo upravovať žiadne zariadenia sauny sami.
Klienti by mali mať na sebe vhodné oblečenie a obuv, ktoré zodpovedajú typu aktivity, ktorú sa chystajú vykonávať v Lesnej saune Kadlubek.
Klienti by mali dodržiavať pravidlá používania vstupných dverí a zábradlia, aby sa minimalizovalo riziko pádu alebo iného zranenia.
Záverečné ustanovenia

Tieto VOP, spracovanie osobných údajov a bezpečnostné pokyny sú platné od dátumu ich zverejnenia na webovej stránke www.saunakadlubek.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. O zmene Klienta Prevádzkovateľ informuje prostredníctvom webovej stránky www.saunakadlubek.sk alebo emailom na poskytnutú e-mailovú adresu.

Klienti sú povinní dodržiavať tieto a ostatné pokyny Prevádzkovateľa.

Ak by sa zmluva medzi Prevádzkovateľom a Klientom ukázala ako neplatná alebo neúčinná, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti.

V prípade sporov medzi Prevádzkovateľom a Klientom bude sa snažiť o ich vyriešenie dohodou. Ak by to nebolo možné, spor sa bude riešiť na súdoch v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.