Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje

Klienti sú povinní Prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje, ako sú meno, priezvisko, email a telefónne číslo, pre účely objednávky a poskytovania služieb v Lesnej saune.
Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
Prevádzkovateľ zabezpečuje primerané zabezpečenie osobných údajov Klientov a bude ich spracúvať len v rozsahu potrebnom pre plnenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom.
Klienti majú právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie týchto požiadaviek v súlade s GDPR.
Prevádzkovateľ zabezpečuje, že osobné údaje Klientov nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem prípadov, kedy to vyžaduje právny predpis alebo na základe dohody so samotným Klientom.
Klient má právo požadovať informácie o tom, aké jeho osobné údaje sú spracúvané a akým spôsobom sú spracúvané.

Týmito ustanoveniami zabezpečujeme ochranu osobných údajov Klientov v súlade s nariadením GDPR a umožňujeme Klientom využívať naše služby s istotou, že ich osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pričom v prípade rozdielov prevláda slovenská verzia.
Týmito VOP prevádzkovateľ zabezpečuje jasné a zrozumiteľné podmienky pre poskytovanie služieb v Saune Kadlubek, pričom zároveň zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov Klientov v súlade s GDPR. Klienti majú povinnosť dodržiavať tieto VOP a ostatné pokyny Prevádzkovateľa, aby bolo možné bezproblémovo poskytovať služby v Saune Kadlubek.